nazad english
naslovna opste onama linkovi kontakt

Заинтересоване стране

У даљем тексту приказане су све институције и организације, како у земљи тако и у региону, које су релевантне за питања заштите и очувања јесетарских врста.

Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије

Министарство животне средине и просторног планирања обавља послове државне управе и стручне послове који се, између осталог, односе на: систем заштите и одрживог коришћења природних богатстава, односно ресурса, израду стратешких докумената, планова и програма истраживања у области одрживог коришћења природних богатстава; обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; систем заштите и унапређења животне средине; основе заштите животне средине; заштиту природе; утврђивање и спровођење заштите природних целина од значаја за Републику Србију; одобравање прекограничног промета заштићених биљних и животињских врста; инспекцијски надзор у области одрживог коришћења природних богатстава и заштите животне средине и у другим наведеним областима; еколошки инспекцијски надзор на граници, као и друге послове одређене законом.

У циљеве Министарства укључена је и заштита јесетарских врста и њихово одрживо коришћење на територији Републике Србије. У том смислу, поред националних прописа, Министарство спроводи одредбе и међународних конвенција, у овом случају посебно Конвенције о међународном промету угроженим врстама дивље флоре и фауне (CITES). У оквиру организације Министарства постоји Одсек за заштиту природе и биодиверзитета, у оквиру кога се спроводе питања везана за рибарство, као и питања везана за CITES.

Контакт

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 3617 717

Факс: +381 (0)11 3617 722

E-mail: info@ekoplan.gov.rs

URL: http://www.ekoplan.gov.rs

Завод за заштиту природе Републике Србије

Завод за заштиту природе Србије је стручна установа која обавља делатност заштите и унапређења природне баштине Србије. У делокруг Завода укључене су следеће делатности:
  • покретање процедура заштите, односно израде стручних основа за заштиту природних добара (прикупљање и обрада података, утврђивање граница подручја, валоризација природног добра, предлагање мера и режима заштите и категорије природног добра);
  • вршење истраживачког рада и проучавања биодиверзитета и геодиверзитета као полазне основе за заштиту и унапређење угожених и ретких биљних и животињских врста и објеката геонаслеђа;
  • стручни надзор и праћење стања заштићеног природног добра и предузимање мера његове активне и пасивне заштите, уз пружање стручне помоћи и остваривање сарадње са стараоцима, односно управљачима заштићених природних добара;
  • остваривање међународне сарадње кроз повезивање и размену података, ангажовање на имплементацији међународних конвенција и учешће у спровођењу међународних програма и пројеката;
  • издавачка делатност, музејско-природњачка делатност, развијање базе података и давање мишљења о утицају на животну средину у односу на урбанистичке планове, шумске, водопривредне, риболовне основе и другу документацију.

Седиште Завода је у Београду, док радне јединице постоје и у Новом Саду и Нишу; приштинска радна јединица је тренутно ван функције.

Контакт

Адреса: Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд

Телефони: +381 (0)11 2093 801; +381 (0)11 2093 802

Факс: +381 (0)11 2093 867

E-mail: beograd@zzps.rs

URL: http://www.zzps.rs

(Контакт особа за питања угрожености и заштите јесетарских врста - мр Ненад Секулић)

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства животне средине и просторног планирања, обавља стручне послове који се односе на:
  • развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања животне средине, катастар загађивача и др.);
  • прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине;
  • развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену;
  • вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени;
  • сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (EEA) и Европском мрежом за информације и посматрање (EIONET)

Контакт

Адреса: Руже Јовановића 27а, 11060 Београд

Телефон: +381 (0)11 2861 080

E-mail: office@sepa.gov.rs

URL: http://www.sepa.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије спроводи регистрацију пољoпривредних газдинстава на територији Републике Србије. Само регистрована пољопривредна газдинства могу користити средства намењена за премије, субвенције и кредитирање, која се исплаћују из буџета Републике Србије, као и услуге државних саветодавних служби. У Регистар пољопривредних газдинстава уписују се физичка лица, пољопривредна предузећа, земљорадничке задруге, предузетници регистровани за обављање пољопривредне производње и научноистраживачке организације из области пољопривреде. Проверу података уписаних у Регистар по службеној дужности обавља пољопривредна инспекција.

Пољопривредним земљиштем се поред њива, воћњака и пашњака сматрају и рибњаци, трстици, мочваре и друго земљиште које се може користити за пољопривредну производњу. Пољопривредно газдинство мора имати површину најмање 0,5 хектара, али код узгоја рибе површина може бити и мања.

У оквиру Министарства се налази и Републичка дирекција за воде, која је задужена за сва питања заштите и коришћења вода.

Министарство такође ради и на стратегији развоја пољопривреде и адекватних програма и планова у Министарству, исплати субвенција, премија, регреса и кредита произвођачима, као и на успостављању мреже пољопривредних станица и подстицању оних знања која ће најефикасније стићи до произвођача.

Контакт

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Телефони: +381 (0)11 361 6580; +381 (0)11 363 1878

Факс: +381 (0)11 361 6285

E-mail: office@minpolj.gov.rs

URL: http://www.minpolj.gov.rs

Национални парк "Ђердап"

Национални парк "Ђердап" се налази у североисточном делу Републике Србије, на самој граници са Румунијом. Укупна површина Националног парка износи 63.608 хектара, а заштитном зоном обуваћено је 93.968 хектара.

Ђердап је најдужа композитна долина и највећа и најстарија водена пробојница у Европи, са три клисуре, два кањона и три котлине, и највећи, најстарији и најизраженији рефугијум реликтне флоре, фауне и вегетације. Око 9%, односно 5.500 хектара површине Националног парка, чини део Дунава који припада Србији. То Национални парк "Ђердап" чини и речним националним парком. Парк је проглашен 1974. године и простире се на око 100 км десне обале Дунава од Голупца до Караташа код Кладова, обухватајући узани шумовити брдско планински појас ширине 2-8 км уз Дунав.

Управа Националног парка је задужена и за регулисање и примену заштите целокупне ихтиофауне која је присутна на територији Националног парка, а јесетарске врсте због свог значаја заузимају значајно место у мерама заштите. Националном парку је такође поверен на управљање део рибарског подручја Дунав III (дели га са ЈП "Србијашуме" и ЈП "Војводинашуме").

Контакт

Адреса: Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац

Телефони: +381 (0)30 590 788; +381 (0)30 590 778

E-mail: office@npdjerdap.org

URL: http://www.npdjerdap.org

"Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово

У периоду од 1964. до 1985. године, у Ђердапској клисури су изграђене две велике хидроелектране, "Ђердап I" и "Ђердап II". Бране су изграђене у сарадњи са Румунијом, и данас представљају део Привредног друштва "Хидроелектране Ђердап" д.о.о. Кладово, која је саставни део ЈП "Електропривреда Србије".

Изградња објекта ХЕПС "Ђердап I" почела је 1964. године, а цео објекат је пуштен у рад 1972. године. Као и ХЕ "Ђердап II", грађена је у заједници са суседном Румунијом на принципу подједнаког учешћа у изградњи и експлоатацији. Главни објекат је симетричан, са преливном браном у средини корита и по једном електраном и преводницом са сваке стране. У сваку електрану је уграђено по шест агрегата укупне снаге 1140 МW. Пре изградње Хидроенергетског и пловидбеног система "Ђердап", узводно се налазио Сипски канал. Бродске преводнице су двостепене, дужине 310 м а ширине 34 м.

Изградња објекта ХЕПС "Ђердап II" је почела 1977. године, а први агрегати су ушли у погон априла 1985. године. Објекат чине електрана, бродска преводница, преливна брана, непреливна брана и пут преко бране. Агрегати су укупне инсталисане снаге 270 МW. Бране се налазе на 943. ("Ђердап I") и 863. речном километру ("Ђердап II").

Производња електричне енергије у оквиру д.о.о. Кладово са укупних 7365 GWh представља 21% укупне производње електричне енергије у систему ЕПС-а, односно 67% укупног хидро потенцијала Србије.

Нажалост, изградња брана је онемогућила миграције анадромних јесетарских врста до узводних локалитета, где су се некада мрестиле, што по данашњим сазнањима представља један од основних узрока пада бројности њихових популација. Једно од могућих решења овог проблема било би омогућавање њихове несметане миграције преко брана, и то путем изградње рибљих стаза, рибљих лифтова и сл. Данас се анадромне јесетарске врсте (моруна, паструга, руска јесетра) у Србији могу ловити само низводно од бране "Ђердап II", на само 17,8 км тока Дунава.

Контакт

Адреса: Трг Краља Петра 1, 19320 Кладово

Телефон: +381 (0)19 801 131

Факс: +381 (0)19 801 650

E-mail: info@djerdap.rs

URL: http://www.djerdap.rs

Јавно предузеће "Србијашуме"

Поред газдовања шумама као основне делатности Јавног предузећа "Србијашуме", у њен делокруг спада и управљање риболовним водама, инспекцијски послови и продаја рибарских дозвола на повереним подручјима. Предузећу су између осталог поверени на управљање делови рибарских подручја "Србија - запад", "Србија - исток" и др. По "Плану пословних активности за 2006. годину" предвиђена је продаја 11.170 рибарских дозвола, од тога 520 за привредни и 10.650 за спортски риболов.

У оквиру Предузећа, за питања рибарства задужено је Одељење за рибарство, које представља део Сектора за шумарство, ловство и за заштиту животне средине.

Контакт

Адреса: Булевар М. Пупина 113, 11070 Нови Београд

Телефони: +381 (0)11 311 5037; +381 (0)11 311 5034

E-mail: marketing@srbijasume.rs

URL: http://www.srbijasume.rs

(Контакт особа - Петар Нећак, руководилац Одељења за рибарство)

Јавно предузеће "Војводинашуме"

Као и у случају ЈП "Србијашуме", иако основну делатност Јавног предузећа "Војводинашуме" представља газдовање шумама, у њен делокруг такође улази и управљање риболовним водама, узгој рибе и рибље млађи, инспекцијски послови и продаја рибарских дозвола на повереним подручјима. Предузећу су поверени на управљање делови рибарског подручја "Србија - Војводина". По "Плану пословних активности за 2006. годину" предвиђена је продаја 6.680 рибарских дозвола, од тога 280 за привредни и 6.400 за спортски риболов.

Контакт

Адреса: Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин

Телефон: +381 (0)21 431 144

Факс: +381 (0)21 6433 139

E-mail: info@vojvodinasume.rs

URL: http://www.vojvodinasume.rs

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Институт за мултидисциплинарна истраживања (бивши Центар за мултидисциплинарне студије) је научно-истраживачка и високо-школска јавна установа основана од стране Универзитета у Београду и Скупштине Републике Србије 1970. године, са циљем да подстиче развој истраживања и постдипломско школовање младих научних радника у граничним, мултидисциплинарним областима наука и истраживања.

Њени научни радници и истраживачи су ангажовани у истраживањима из области као што су биофизика, неуронауке, биомедицинско инжењерство, очување животне средине, наука о материјалима, површинска стања и електрохемија, вештачка интелигенција и информационе технологије. Истовремено, Институт обавља и стручне и административне послове у организацији постдипломске наставе (магистарске и докторске студије) из интердисциплинарних и мултидисциплинарних области које организује Универзитет у Београду, а њени научни радници су ангажовани, поред осталог, у постдипломској настави, а лабораторије се користе у експерименталном делу рада постдипломаца уписаних на ове студије.

Истраживања јесетарских врста одвијају се на Одсеку за природне ресурсе и науку о животној средини, и то у оквиру Лабораторије за ихтиологију. Чланови тима Лабораторије за ихтиололошка истраживања су учестовали у реализацији значајног броја научних пројеката везаних за истраживања и заштиту јесетарских врста, а такође и у изради Акционог плана управљања јесетарским врстама у риболовним водама Републике Србије.

Контакт

Адреса: Кнеза Вишеслава 1а, 11000 Београд

Телефони: +381 (0)11 2078 475; +381 (0)11 2078 477

Факс: +381 (0)11 3055 289

E-mail: lenhardt@ibiss.bg.ac.rs

URL: http://www.imsi.rs

(Контакт особа: др Мирјана Ленхардт)

Биолошки факултет Универзитета у Београду

Биолошки факултет је 1995. године постао независни факултет унутар Универзитета у Београду, мада је високошколска образовна делатност из области биологије присутна још од 1853. године. Биолошки факултет је организован у оквиру три Института: Институт за зоологију, Институт за физиологију и биохемију и Институт за ботанику и Ботаничка башта "Јевремовац".

Истраживања популација јесетарских врста заузимају веома значајно место у ихтиолошким истраживањима реализованим на Биолошком факултету, и до сада су се првенствено спроводила на Катедри за морфологију, систематику и филогенију животиња.

Контакт

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 2186 635

Факс: +381 (0)11 2638 500

E-mail: pedja@bio.bg.ac.rs

URL: http://www.bio.bg.ac.rs

(Контакт особа: др Предраг Симоновић)

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Пољопривредни факултет, основан 1919. године, је образовно-научна установа која у оквиру своје матичне делатности обавља образовну и научно-истраживачку делатност у свим областима пољопривредне производње и прехрамбене технологије. Научно-истраживачку и стручну делатност обавља путем основних, примењених и развојних истраживања, студија и пројеката, инжењеринга, експертиза, консалтинга, атеста, лиценци, сертификата и контрола.

Истраживања везана за рибарство и развој рибарства, што укључује и развој аквакултуре јесетарских врста, спроводи се у оквиру Института за сточарство.

Контакт

Адреса: Немањина 6, 11080 Земун, Београд

Телефон: +381 (0)11 2615 315 (лок. 166)

Факс: +381 (0)11 2193 659

E-mail: poleksic@agrif.bg.ac.rs

URL: http://www.agrif.bg.ac.rs

(Контакт особа: др Весна Полексић)

"Феникс" д.о.о. Неготин

У оквиру компаније "Феникс" из Неготина, 2003. године је основано приватно мрестилиште јесетарских врста. Мрестилиште се налази у Кусјаку, недалеко од бране "Ђердап II", и тренутно представља једину аквакултуру јесетарских врста у Србији. До сада су од јесетарских врста у мрестилишту гајене моруне и руске јесетре.

Контакт

Адреса: Феникс д.о.о, 19300 Неготин

Телефон: +381 (0)19 541 980; +381 (0)63 401 419

E-mail: feniksbs@ptt.yu

URL: http://www.feniksdoo.com

Међународна асоцијација за истраживање Дунава

International Association for Danube Research (IAD)

Међународна асоцијација за истраживање Дунава је основана 1956. године са циљем промовисања и координисања активности у области лимнологије, управљања водом и заштите вода у дунавском басену. Тренутно је 12 држава у дунавском басену које су чланице ове Асоцијације: Немачка, Швајцарска, Аустрија, Чешка, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Бугарска, Румунија, Украјина и Молдавија.

Поред научних истраживања, Асоцијација активно ради и на информисању шире јавности о новим сазнањима, као и на подизању опште еколошке свести. Асоцијација је, у сарадњи са Дунавско-Карпатским програмом Светског фонда за заштиту природе (World Wide Fund for Nature - WWF), организовала у јулу 2005. године радни састанак на којем је донешен Европски акциони план за јесетре. Акциони план је накнадно усвојен као званични документ Бернске Конвенције.

Контакт

Адреса: Am Zunderfeld 12, A-4073 Wilhering, Austria

Телефон: +43 727 47 888

Факс: +43 727 47 888 4

E-mail: h.kutzenberger@tb-kutzenberger.com

URL: http://www.iad.gs

Међународна комисија за заштиту реке Дунав

International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)

Међународна комисија за заштиту реке Дунав је основана 1998. године са циљем обезбеђивања одрживог коришћења воде и акватичних ресурса на подручју дунавског басена. Активности Комисије су засноване на одредницама Конвенције за очување реке Дунав, основног правног инструмента сарадње и прекограничног управљања водом у дунавском басену.

Комисију формално чине делегације свих држава потписница Конвенције, али је такође установљен и оквир за учлањење различитих заинтересованих организација. Државе чланице Комисије, односно државе потписнице Конвенције су: Немачка, Аустрија, Словенија, Чешка, Словачка, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарска, Румунија, Молдавија, Украјина и Европска Унија. Чланови Комисије су представници највиших органа влада држава чланица, технички експерти, представници цивилног друштва и научне институције.

Комисија активно ради на промовисању прекограничних уговора, успостављању заједничких приоритета и стратегија за унапређење стања Дунава и његових притока, као и на унапређењу средстава за управљање животном средином у дунавском басену као што су Систем за узбуњивање у случају акцидената, Међународна мрежа за мониторинг квалитета воде и Информациони систем Дунава "Данубиус".

Контакт

Адреса: Vienna International Centre, Room D0412, PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria

Телефон: +43 1 260 60 5738

Факс: +43 1 260 60 5895

E-mail: icpdr@unvienna.org

URL: http://www.icpdr.org

Секретаријат Конвенције о међународном промету угроженим врстама дивље флоре и фауне (CITES)

Секретаријатом Конвенције о међународном промету угроженим врстама дивље флоре и фауне управља UNEP, а седиште се налази у Женеви. Секретаријат има координациону, саветодавну и услужну улогу у раду Конвенције, а такође ради и на подршци комуникације и мониторинга имплементације Конвенције, организацији састанака Конференције држава потписница и Комитета, као и на пружању подршке на пољу легислативе и њеног спровођења, науке и едукације.

Секретаријат интензивно сарађује са значајним бројем организација, као што су секретаријати других конвенција, међународном организацијом Интерпол, Међународном унијом за заштиту природе (IUCN), Светском царинском организацијом (WCO) и другим.

За више информација о одредбама Конвенције, погледајте страницу Презентације под називом "Легислатива".

Контакт

Адреса: International Environment House, Chemin des Anemones, CH-1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland

Телефон: +41 (0)22 917 81 39/40

Факс: +41 (0)22 797 3417

E-mail: info@cites.org

URL: http://www.cites.org

Међународна унија за заштиту природе

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Међународна унија за заштиту природе је основана 1948. године са мисијом да утиче, охрабри и помогне државе широм света да очувају интегритет и диверзитет природе и обезбеде одрживост коришћења природних ресурса. Унија се, са 82 државе чланице, 111 владиних агенција, више од 800 невладиних организација и више од 10.000 научника из 181 земље, може сматрати највећом светском мрежом за заштиту животне средине.

Основне активности Уније су: развијање база података, анализа и студија, спровођење глобалног мониторинга стања врста преко IUCN Црвене листе угрожених врста, организација тематских скупова, информисање и унапређење еколошке свести јавности, саветодавна и техничка подршка владиним институцијама, организацијама у оквиру Уједињених Нација, секретаријатима међународних конвенција и другим организацијама, евалуација свих нових локалитета номинованих за Листу светске баштине, техничка подршка припреми националних стратегија и акционих планова за очување биодиверзитета, као и закона и стратегија управљања из области заштите животне средине.

Контакт

Адреса: Rue Mauverney 28, Gland 1196, Switzerland

Телефон: +41 (22) 999 0000

Факс: +41 (22) 999 0002

E-mail: mail@iucn.org

URL: http://www.iucn.org

Канцеларија Дунавско-Карпатског програма Светског фонда за заштиту природе

Danube-Carpathian Programme Office, World Wide Fund for Nature (WWF-DCPO)

Канцеларија Дунавско-Карпатског програма, у оквиру Светског фонда за заштиту природе, основана је са циљем да ради на очувању, обнављању и одрживом коришћењу природних вредности дунавског басена и Карпатких планина. Канцеларија примењује екорегионални приступ, заснован на имплементацији пројеката, утицању на регионалну политику, умрежавању, изградњи капацитета и унапређењу комуникације и активности у кризним ситуацијама. Седиште се налази у Бечу, локалне канцеларије и у Букурешту, Брашову, Баја Маре и Софији, а пројектне канцеларије и партнери и у Словачкој, Украјини и Србији.

Међу успешним пројектима могу се истаћи: успостављање Програма "Зелени Дунав", подршка постписивању "Уговора о зеленом коридору Доњег Дунава" (државе потписнице су Румунија, Бугарска, Украјина и Молдавија), као и, у сарадњи са Међународном асоцијацијом за истраживање Дунава (International Association for Danube Research - IAD), организација радног састанка у јулу 2005. године на којем је донешен Европски акциони план за јесетре. Акциони план је накнадно усвојен као званични документ Бернске Конвенције.

Контакт

Адреса: Mariahilfer Strasse 88a/3/9, A-1090 Vienna, Austria

Телефон: +43 1 524 54 7020

Факс: +43 1 524 54 707

E-mail: abeckmann@wwfdcp.org (Andreas Beckmann, директор Канцеларије)

URL: http://www.panda.org/dcpo

Национални институт "Делта Дунава", Румунија

"Danube Delta" National Institute (DDNI)

Национални институт "Делта Дунава", који се налази у месту Тулча у Румунији, основан је са циљем да спроводи базична и примењена истраживања у области екологије и заштите животне средине, како на подручју Резервата биосфере "Делта Дунава" тако и у другим влажним стаништима у Румунији са националним или међународним значајем. Од области истраживања посебно се могу истаћи очување биодиверзитета и одрживи развој, одрживо коришћење природних ресурса, обнова популација неких угрожених врста, обнова и унапређење екосистема, развој ГИС-а и друго.

Истраживања популација јесетарских врста и рад на њиховој заштити и очувању представља једну од главних активности Института. Ова истраживања се у оквиру Института спроводе на Одељењу за обнову екосистема.

Контакт

Адреса: Babadag Street 165, 820112 Tulcea , Romania

Телефон: +40 240 531 520

Факс: +40 240 533 547

E-mail: office@indd.tim.ro

URL: http://www.indd.tim.ro

(Контакт особа: dr Radu Suciu)

Интернет презентација финансирана од стране Министарства заштите животне средине. Вебдизајн & одржавање: Иван Јарић ijaric@imsi.rs