english
naslovna opsteojesetrama infobaza onama kontakt

Линкови

Међународне Организације

 

Ради на обнављању популација европске јесетре Acipenser sturio и реинтродукцији ове врсте у највеће речне системе у Немачкој

 

Агенција има за циљ пружање подршке процесу одрживог развоја и допринос достизању значајног и мерљивог унапређења животне средине Европе

 

Мисија Асоцијације је промовисиње размене сазнања и координација истраживања везаних за патологију риба и зглавкара

 

Основни циљеви удружења су промовисање умрежавања и сарадње свих релевантних субјеката који су активни на пољу аквакултуре, спонзорство истраживачких пројеката и размена информација

 

Глобална иницијатива са циљем размене иформација и подршке свих активности у којима се примењују принципи интегралног управљања биодиверзитетом, влажним стаништима и речним басенима

 

Обезбеђује информације о таксономији, статусу заштите и дистрибуцији свих врста које су глобално оцењене према категоријама и критеријумима IUCN црвене листе

 

(Danube-Carpathian Programme Office, World Wide Fund for Nature - WWF-DCPO)

Одговорна за управљање и имплементацију свих напора Светског фонда за заштиту природе да се природне вредности Дунавско-Карпатског региона очувају, обнове и да се њима одрживо управља

 

Међународна невладина и научна иницијатива која ради на очувању и одрживом развоју Карпата

 

Осмишљена као практично средство спровођења принципа Агенде 21 у пракси и промовисању одрживог развоја

 

- Рамсарска конвенција (Ramsar Convention on Wetlands)

Међународни уговор који обезбеђује оквир за заштиту и мудро коришћење влажних станишта и њихових ресурса

 

(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats - Bern Convention)

Међународни правни инструмент за заштиту дивље флоре и фауне и њихових природних станишта, као и за промовисање европске сарадње на том пољу

 

(Convention on Migratory Species - Bonn Convention, CMS)

Бонска Конвенција има за циљ очување терестричних, акватичних и нарочито птичјих миграторних врста дуж целог њиховог ареала

 

Асоцијација је посвећена промовисању и координацији истраживачких активности из области лимнологије, управљања водама и заштите вода у басену реке Дунав

 

Иницијатива за обезбеђивање станишта за јесетарске врсте у Дунаву, у сарадњи са експертима подунавских земаља

 

Ради на глобалном, регионалном и националном нивоу у циљу заштите и одрживог коришћења влажних станишта, очувању биодиверзитета и добробити човека

 

(International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR)

Ради на обезбеђивању одрживог и уравнотеженог коришћења воде и водених ресурса у Басену реке Дунав

 

Утиче на државе широм света да очувају интегритет и диверзитет природе и обезбеде одрживост коришћења природних ресурса.

 

Основна мисија мреже је да обезбеди да трговина дивљим врстама биљака и животиња не представља претњу очувању природе

 

Институт ради на истраживањима из области екологије и заштите животне средине, како на подручју Резервата биосфере Делта Дунава тако и у другим значајним влажним стаништима

 

UNEP представља саветника, едукатора, катализатора и фацилитатора у промовисању мудрог коришћења природних добара планете и одрживог развоја

 

Ради на безбедности хране, уклањању сиромаштва и одрживом развоју пољопривреде преко истраживања, партнерства, изградње капацитета и подршке политичким активностима

 

Удружење делује као међународни форум научних дискусија по питању проблематике јесетарских врста, док у исто време тражи могућности за успостављање сарадње на међународном нивоу

 

Циљ CITES је да осигура да међународна трговина јединкама дивљих врста неће угрозити њихов опстанак

 

Организација основана да би радила на управљању, заштити и очувању природне баштите Резервата биосфере Делта Дунава

 

 

Организације из Србије

 

Развија и води Национални информациони систем и ради на прикупљању и обједињавању података, њиховој обради и извештавању

 

Биолошки факултет је научна и образовна установа која врши образовну и научно-истраживачку делатност на пољу биологије

 

Државна и стручна установа која обавља делатност заштите и унапређења природне баштине Србије

 

Институт за мултидисциплинарна истраживања (бивши Центар за мултидисциплинарне студије) је научно-истраживачка и високо-школска јавна установа, која спроводи истраживања и постдипломску наставу у граничним, мултидисциплинарним областима наука и истраживања

 

Јавно предузеће које, на територији Војводине, управља шумама и риболовним водама, врши инспекцијске послове и продају рибарских дозвола на повереним подручјима

 

Јавно предузеће које, поред газдовања шумама, врши и управљање риболовним водама, инспекцијске послове и продају рибарских дозвола на повереним подручјима

 

Обавља послове државне управе и стручне послове везане за области пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Обавља послове државне управе и стручне послове везане за питања заштите животне средине и просторног планирања

 

Један од највећих националних паркова у Србији, заузима десну обалу Дунава дуж Ђердапске клисуре

 

Пољопривредни факултет је образовно-научна установа која обавља образовну и научно-истраживачку делатност у свим областима пољопривредне производње и прехрамбене технологије

 

Компанија која поседује приватно мрестилиште јесетарских врста риба, које тренутно представља једину постојећу аквакултуру јесетри у Србији

 

Саставни део ЈП "Електропривреда Србије", комплекс две велике хидроелектране у Ђердапској клисури, "Ђердап I" и "Ђердап II"

 

 

Информативне Интернет презентације

 

База података настала унутар оквира "Програма за животну средину Каспијског региона" (Caspian Environment Programme), између осталог садржи и корисне информације о јесетарским врстама

 

Највећа електронска ихтиолошка база података, садржи више од 29.600 описаних врста риба, 43.600 фотографија и 39.200 референци

 

Велика и стално растућа листа свих публикација везаних за јесетарске врсте

 

Интернет презентација коју одржава међународна организација BSSMAG, посвећена је управљању јесетарским врстама у Румунији у оквиру CITES

 

Интернет презентација финансирана од стране Министарства заштите животне средине. Вебдизајн & одржавање: Иван Јарић ijaric@imsi.rs